Conference in UNESCO – Youth, ICT and Education

Mark West is a young scientist from Stanford University that work in UNESCO with ICT. He showed us a video of a future classroom made by Intel. After the film he tried to see wich pilars the vision stand on. Here is the list:

 • Personalized learning
 • Anytime – anywhere learning
 • Immediate feedback and formative assessment
 • New and wider communities of learners
 • Seamless learning across devices
 • Teacher as facilitator and expert mentor
 • Greater collaboration and projectbased learning. Learners learn best by
  doing.
 • Expand the reach and equity of education
 • Situated learning

Then he talked about three areas where ICT can be of big help:

 • Minimize educational disruption in conflict and disaster areas.
 • Improve administration with ”big data”
 • Cost efficienty. You get more with less money.

Konferens i UNESCO – om OECD och UNESCO

Det hela började med en lunch i UNESCO:s huvudkontor på sjunde våningen. Högre upp kan man inte komma i denna byggnad som ser ut som tre parenteser mot varandra i modern 50-tals arkitektur. Som utsikt har man en av de finaste vyerna mot Eiffeltornet.

Peter Beckert som är ordförande i stiftelsen ”Datorn i utbildning” hälsade alla välkomna liksom en av representanterna från ”IKT i uddanelsen” från Norge som också är med och arrangerar denna konferens.

Först ut var Marie-Helen Almborg som tillhör Sveriges delegation vid OECD och UNESCO. Hon berättade om vad OECD och UNESCO är för något. Sen fyllde Gry Höeg Ulverud och Lars Nerdrum från den norska delegationen i med mer fakta. Här följer en sammanfattning av deras  presentation av organisationerna.

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)

OECD startade 1948 och då hette den OEEC och var en organisation som skulle samordna Marschallhjälpen efter andra världskriget. 1961 vidgades organisationen och fick sitt nuvarande namn.

Det är 34 medlemsländer i OECD. För att få vara med måste man vara ett demokratiskt styrt land och ha marknadsekonomi. Sverige kom med 1961. Huvudkontoret ligger i Paris och har 2500 anställda. Ministerrådet är det högsta styrande organet.

OECD sysslar med datainsamling (t.ex ”Education at a glance), jämförande studier (t.ex. PISA undersökningen), Utvärdering och granskning samt forskning (t.ex. Innovative learning environments for education). Huvudsyftet är att skapa välstånd i sina medlemsländer.

OECD har 13 direktorat och 400 kommitéer. Den årliga budgeten ligger på 2,6 miljarder kronor. De som handhar utbildning är direktoratet för ”Education and skills”. Under dem ligger CERI som är en viktig forskningsinstitution. De sysslar också med förskolefrågor och olika undersökningar (AHELO, PIAAC, PISA och TALIS)

Organisationen ger ut ungefär 250 publikationer om året.

Den svenska delegationen består av en ambassadör, 3 utsända diplomater, 5 lokalanställda och 2 praktikanter.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

UNESCO grundades 1945 för att verka för fred genom kultur, utbildning och forskning. De har 195 medlemsländer. De senaste länderna som kom med i organisationen var Sydsudan och Palestina. När Palestina kom med drog USA och Israel in allt ekonomiskt stöd till organisationen vilket gjorde att man fick 25 % mindre att röra sig med vilket har påverkat UNESCO:s verksamhet mycket. Det högsta beslutande organet är  UNSESCO:s generalförsamling.

Sverige har varit medlem sedan 1951. Det är 58 medlemmar i styrelsen, bl.a. Sverige. organisationen har 1800 anställda. Huvudkontoret ligger i Paris men förutom det finns det ett 50 tal fältkontor runt om i världen. 

Utbildning är en stor fråga för organistationen.

Den svenska delegationen består av en utsänd diplomat, 2 lokalanställda och en praktikant. Den svenska delegationen sitter som alla andra delegationer inte i huvudbyggnaden utan i en särskild ”delegationsbyggnad”.

 

The decade of education for sustainable development 2005 – 2014

The UNESCO decade for education for sustainable development have only one year left. Today I visited the office of ”education for sustainable development” in UNESCO in Paris.

In november 2014 there will be a final conference in Tokyo. About 1000 participants will conclude the decade and discus how to go forward.

In a conference 2011 it was decided to go forward with a program called ”Global Action Programe” from 2015. Every five years there shall be a review of it. The first will be 2019.

The priority areas in the program will be:
1. Policy. To get sustainable education in to policy documents.
2. Teachers and educators training in education for sustainable development.
3. Schools. A whole school approach is important.
4. Youth involvment.
5. Local community.

In these areas there will be a focus on biodiversity, climate change and disaster prevention.

It has been written a draft for the Global Action Plan. 

UNESCO – kommunikation

Det sista övergripande temat som UNESCO arbetar med är kommunikation. Ska vi bygga starka kunskapssamhällen måste vi värna det fria ordet och att alla får tillgång till information och kunskap. Användningen av kommunikationsteknik kan användas för samhällsutveckling och att stärka det fria ordet.

Sverige fokuserar särskilt på följande områden:
Press och yttrandefrihet
Informationtionssamhället – tillgång till och användandet av IKT.
Medieutveckling och kapacitetsuppbyggnad.

Inom temat för informationssamhället har man ett program som heter ”Information for All Programme.”

UNESCO – kultur

Ett aktivt kulturliv gynnar vår förståelse av varandras kulturer. UNESCO är ansvariga för flera olika konventioner på kulturområdet. Vill man läsa vilka konventioner som Sverige skrivit på kan man gå in på svenska UNESCO rådets hemsida.

En av de mest kända aktiviteterna inom kulturområdet är UNESCOs världsarvlista. Som grund för det ligger den sk ”Världsarvkonventionen”. Länder som ratificerat den får föreslå områden inom sitt land. Det finns nästan tusen världsarv runt om på jorden. Vill man läsa mer om detta kan man gå in på UNESCOs världsarvscenter.

Deras arbete för att skydda värdefulla dokument kallas ”världsminnesprogrammet”.

 

UNESCO – Vetenskap

Ett av UNESCOs områden är också vetenskap.

UNESCOs vetenskapliga arbete bedrivs genom internationellt samarbete mellan länder och forskare samt rådgivning till beslutsfattare. Man arbetar framför allt med nätverk mellan forskare och finansierar inte forskning

Unescos arbete inom vetenskap bedrivs i en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig del.

Tittar man på den naturvetenskapliga delen så prioriteras långsiktigt hållbar utveckling, vattenförsörjning och vattnens ekosystem samt varningssystem för tsunami. Ser man på samhällsvetenskap, dit även humaniora, filosofi och framtidsforskning hör, prioriterats etik inom forskning och teknologi, mänskliga rättigheter samt forskning om sociala förändringar och framtidsstudier.

Sverige jobbar särskilt med följande områden inom UNESCO:
Biosfärområden
Vatten och hav
Samhällsförändring
Geovetenskap
Världsvetenskapsdagen

När det gäller biologisk mångfald har UNESCO ett ”biodiversity initiative” Inom detta finns ett särskilt tema för biologisk mångfald och lärande.

Sverige har fem biosfärområden.

UNESCO – utbildning

UNESCO bildades 1945 för att arbeta för fred, att utrota fattigdom och arbeta för utveckling och kulturell förståelse. Utbildning, forskning, kultur och kommunikation är huvudtema för organisationen. Inom kommunikationstemat ryms såväl arbete för yttrandefrihet som hur nya kommunikationstekniker kan användas för att främja utveckling och pressfrihet.

När det gäller utbildning  är programmet för ”utbildning för alla” (EFA) en viktig del. Sverige är särskilt aktiva inom ”utbildning för hållbar utveckling”. UNESCO har nätverk för skolor. I Sverige finns följande nätverk: Baltic Sea project, World Heritage Education och This is our time. Det finns också ett antal konventioner på utbildningsområdet som också sköts av UNESCO.

UNESCO har tagit initiativ till dekaden för lärande för hållbar utveckling 2004 – 2014. Den går ut om ett år och uppföljningen kallar man ”Global Action Programme”.