Konferens i UNESCO – om Erasmus+

EU:s strategi som togs vid milleniskiftet, den sk ”Lissabonstrategin” har ersatts av en strategi som heter ”Europa 2020”. I den lyfter man fram fyra fokusområden:

  1. Arbetsmarknad
  2. Innovation
  3. Social integration
  4. Utbildning.

Erasmus+ är ett verktyg för att förverkliga EU:s strategiska mål.

I Erasmus+ har man slagit ihop många av de gamla programmet i ett stort program. De tre  aktiviteterna som man kan söka medel för är:

  1. Mobilitet
  2. Samarbetsprojekt
  3. Stöd för policyförändring

Det nya med Erasmus+ är att enskilda personer inte kan söka längre. Det är skolan som söker för ett antal mobiliteter. För att få söka måste en skola upprätta en ”European development plan” eller en plan för hur skolans internationella arbete skall se ut. I ansökan skall man sedan ange vilka behov som tillgodoses genom utbytet eller samarbetet.

En ny möjlighet är också att andra organisationer än skolor kan vara med i ansökan.