ISTE 2013: Föredrag och mötesformer

Det som gör att ISTE konferenserna är så givande att vara med på är att det finns så många olika sätt att träffa och lyssna på olika människor. Jag skall här försöka att göra en sammanställning och beskrivning av de möten och föredragsformer som vi var med om.

Keynote 
Detta är den största formen av föredrag. Här är det världsklass som gäller på föreläsaren. De håller ett drygt en timmes föredrag i den största salen ”Convention center” har. På Jane McGonical som var den första keynote talaren i år kom det över 6 000 lyssnare.

Concurrent Session
Det här är föredragen som är ungefär en timme långa och hålls i någon stor föreläsningssal som kan hysa 100- 200 deltagare. Undantagsvis fler om det finns en sådan lokal. På Convention center i San Antonio fanns Lilac theatre som säkert kunde ta upp mot 1000 åskådare.

Det finns flera olika typer av dessa föredrag. Här kommer listan på dem.

Lecture/Panel Sessions
Dessa lyfter fram framgångsrika edtech program, projekt, lektioner, idéer eller koncept.

Spotlight Sessions
Lyfter fram erkända IKT ledare.

Corporate Spotligt Sessions
Lyfter fram utbildare som använder produkter eller lösningar från sponsorerna av konferensen.

BYOD (Bring Your Own Device) Sessions
En praktisk workshop där deltagarna lär sig genom att använda sina egna laptops eller andra apparater.

IVC Showcase Sessions
En interaktiv videokonferens på ca 30 minuter där föredragshållaren sänder från hemmaplan.

Research Paper Sessions
Föredrag där man pratar om forskningsrapporter som kommit på hur utbildning kan förbättras med teknik. Dessa kan vara i formen av ett föredrag eller rundbords möten där deltagarna samlas runt ett bord.

Birds-of-a-Feather Sessions
Här samlas man runt en idé som man vill utveckla tillsammans och arbetar med den ca en timme.

Inom dessa former kunde man ha ”runda bordssamtal” där alla samlades runt ett bord runt den som talade.

Man kunde blanda upp detta med ”ignite Speech”, tal som bestod av 20 bilder som fick visas i 15 sekunder. Dessa föredrag tog allså ca 5 minuter.

SIG Sessions
SIG står för ”Special Interest Group”. ISTE har ett tiotal olika sådana grupper som samlas runt en företeelse eller idé.

SIG Forum
De kan vara 1-2 timmar långa och lyfter fram någon fråga inom den grupp det gäller.

SIG Meetings
Detta är informella möten där man träffas och diskuterar olika ämnen, lär sig om sitt ämnesområde eller planerar kommande aktiviteter i sin grupp

Ticketed Workshops
Detta är för mindre grupper som får möjlighet att under 90 minuter, tre timmar eller 6 timmar att få lära sig praktiskt om något inom IKT.

Learning Station Session
Detta är två timmars presentationer i ”utställningsformat”. Man får en skärm och ett bord där man kan sätta upp sina presentationer. På bordet finns också en datorskärm så man kan visa digitala presentationer. Här går folk runt och tittar och pratar med presentatörerna.

Under årets konferens fanns det tre typer av Learning Station Sessions.

Global Collaboration Project Sessions
Här visades olika projekt där elever och lärare från olika områden samarbetade

Student Showcase Sessions
Här visade olika elever upp sina klassrumsprojekt och aktiviteter.

Poster Sessions
Här visade man upp olika projekt, arbetsmetoder mm inom olika teman. Genom att man kunde gå runt i två timmar så hade man tid att prata med de olika deltagarna som hade intressanta projekt. Man utbytte visitkort eller delade ut papper som beskrev sitt projekt. Det var en sådan presentation som vi hade.

Playground
Här kunde man på olika stationer leka med olika tekniker. De olika teman som de hade var:
Digital Age Media
Digital Storytelling Playground
Games and Simulations Arcade
Innovation in Teacher Education Playground
Interactive books
Interactive Videoconferencing Playground
TCEA iPlayground
Mobile Learning Playground
Mobile Technologies, UDL and AT Playground
STEM Playground
Virtual Environments Playground

Lounges
Nätverkszoner som man byggt upp på tre ställen där man kunde sitta runt bord och träffa likasinnade, skriva, ladda sina datorer eller läsplattor eller titta på de föredrag som sändes ut i det interna TV nätet.

Bloggers Café
Här satt man om man ville blogga.

Newbie Lounge
För de som behövde hjälp att hitta på sin första ISTE konferens och lära sig ISTE appen mm.

Social Butterfly Lounge
Här kunde man få hjälp med att få kunskap om sociala media och ISTE:s grupper.

Utställning
Förutom alla dessa ”sessions” pågick det en utställning eller mässa där olika företag och organisationer presenterade sina produkter. Där kunde det också vara mindre föredrag.

Övrigt
Förutom dessa typer av möten hade man möten där man t.ex. träffade styrelsen för ISTE, alla redaktörer för tidskrifterna och bokutgivningen.

Överallt fanns det volontärer som kunde hjälpa en att svara på frågor var olika sessions eller andra programpunkter var.

ISTE 2013: Flat classroom

Flat classroom är en organisation som hjälper elever och lärare att hitta andra klasser och lärare runt om på jorden att samarbeta med. Deras projekt som startar tidigt på hösten håller på ca 10 veckor och de olika klasserna kommunicerar via en Wiki.

Här är några av deras projekt:

Eracism – Ett projekt om rasism.

NetGenEd – Ett projekt om framtidens utbildning ”nätgenerationens utbildning”

Digiteen and Digitween – Ett projekt om ”digital citizenship” och samarbete

A week in the life – Ett projekt för de lägre klasserna där man lär sig om hur det är att leva i olika kulturer.

ISTE 2013: World Leadership School

Av alla globala organisationer som jag träffade på ISTE liknar World Leadership School allra mest vår egen Global Profil och Globala skolan. Men de är större och har utvecklat sitt arbetssätt och arbetar med hela skolor och i fler länder. De har sitt huvudkontor i Denver Colorado.

På den här videon förklarar deras chef Ross Wehner organisationens filosofi: https://vimeo.com/56060333.

Organisationen arbetar med hela skolor och hjälper lärarna genom olika program att få in globalisering och ”21 st century skills”, förmågor som ungdomarna behöver för att bli ledare i en föränderlig värld, utifrån skolans kursplaner. De arbetar med reseprogram, partnerskap mellan klasser, kurser, utbildningsresor för lärare och konsulting när det gäller kursplanearbete. 

Deras filosofi bygger på att man i en global utbildning måste använda erfarenhetsbaserad undervisning, kollaborativt lärande och hjälpa eleverna att utveckla förmågor som de har nytta av i en föränderlig värld. Det kan innebära att arbeta i team, analysera och få fram information, att vara kreativ, klara av misslyckanden, respektera andra samt hitta det man brinner för och sitt syfte i livet.

Deras globala utbildningsprogram fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med systerskolor runtom i världen. De ser till att integrera globala erfarenheter och för varje år så växer den känslomässiga kraften i deras program genom kulturutbyten och samarbeten.

De fokuserar också på att få in de globala frågorna i den ordinarie undervisningen utifrån de kursplaner som finns. De arbetar med globala frågor och ledarskap genom att låta eleverna bo och arbeta i lokalsamhällen på landsbygden i de länder de samarbetar med. De ser också lokala ledare som viktiga exempel på globalt ledarskap.

De flesta skolprogram börjar med en 10-21 dagars resa till en lokalsamhälle på landsbygden i Asien, Afrika, Latin Amerika eller USA. På dessa resor så bor de i samhället, arbetar med elever i de lokala skolorna med olika ”service projekt” och går deras speciella kurs i ledarskap och globala frågor. I slutet av sin vistelse får eleverna utveckla sin egen livsvision och sätta mål för sin framtid.

 

ISTE 2013: TakingITGlobal (TIGed)

TIGed är en canadensisk organisation som verkar för en ökad global förståelse bland ungdomar

TIGed.s vision är aktiva och engagerade ungdomar som vill skapa en mer fredlig och hållbar värld. De vill inspirera och ge kraft till att ungdomar skall förstå och agera på de stora frågorna i världen. TIGed arbetar med att få samman ungdomar i en social rörelse för en bättre värld.

Detta gör man genom att

  • använda ny teknik för att påverka socialt, kulturellt och ekonomiskt
  • lyfta fram möjligheter
  • inspirera för att visa ungdomarnas potential
  • visa på utmaningar och perpektiv
  • skapa nätverk

TIGed verkar för att skapa grupper lokalt, nationellt och internationellt som delar med sig av erfarenheter och arbetar kollaborativt. Man vill lyfta fram ungdomars roll i beslutsfattande.

De har bl.a. gett ut några olika aktionsguider, leder kurser, genomför webinarier och föreläsningar.

De har över 53 000 elever som är med, 9900 lärare och 4120 skolor i 144 länder.

De har också olika program i sin verksamhet. Ett av dessa program är DeforestACTION som går ut på att klasser runt om i världen håller koll på en bit regnskog i Borneo och när de ser en misstänkt olaglig avverkning så slår de larm till lokala miljögrupper som åker ut i skogen och kollar. Detta arbete presenterades på en keynote speach på förra årets ISTE konferens.

Ett annat program heter Global encounters och är ett program där man kommunicerar via videokonferenser.

De har ett program de kallar Tread lightly där ungdomar kan mäta hur stort deras ekologiska fotavtryck är och lära sig att leva klimatvänligt.

Programmet Sprout är en kurs för ungdomar som vill arbeta med att förändra världen.

Shout heter deras kurs i globala mijöproblem.

Future friendly schools är en certifiering en skola kan vara med i för att visa att man arbetar  med globalt medborgarskap, elevmedverkan och miljöarbete.

ISTE 2013: ePals

Ett namn som syns mycket på ISTE är ePals. Det är ett utbildningsföretag som har som affärsidé att underlätta för globalt samarbete mellan lärare och elever runt jorden. De når över en miljon elever i 200 länder.

Man kan kostnadsfritt bli medlem och få tillgång till olika projekt världen över, fria emailadresser som eleverna kan använda när de skall ha kontakt med varandra och olika läroresurser.

Projekten finns i något man kallar Global Community.

I år lanserade man Learn365 på ISTE 2013. Där erbjuder man skolor verktyg för projektbaserad undervisning som man sedan kopplar till sitt Global Community. Med detta vill man underlätta för lärare att lära eleverna det man kallar ”21st century skills” i USA.

De samarbetar t.ex. med National Geographic och Smithsonian education och man kan komma åt utbildningsmaterial från dem via ePals. Letar man efter något material till de nya kurserna till hösten så kan jag se att man kan hitta bra material på deras ”Teacher resources” sida.

ISTE 2013 – National Geographic

Under ISTE 2013 gick jag på ett seminarie som National Geographic höll i. Det hette Community Geography, Exploration, and Mapping with National Geographic Education . Där fick vi en genomgång av några av de projekt som National Geographic leder och hur man lokalt kan arbeta med det som de tagit fram

Sean Oconnor och Patricia Norris berättade om deras kartsystem, olika ”citizen science projekt” och ”The great Nature” som är deras senaste stora projekt där man skall låta människor världen över fotografera organismer i deras närhet och lägga in i en gemensam samling med naturbilder.

National Geographic bildades 1888 för att stimulera och verka för att geografiämnet skulle få sin plats i samhället. Ett av organisationens stora mål nu med sin verksamhet är att verka för att sprida det man kallar ”geoliteracy”. Det betyder i korthet att människor skall kunna ta bra beslut i samhället grundat på en förståelse och kunskap om jorden och de geografiska faktorer som påverkar oss människor.

Föredragshållarna kom från den avdelning inom National Geographic som arbetar med utbildning: National Geographic Education. Den avdelningen har en egen hemsida där deras material finns samlat. Där kan man hitta kartor i alla dess former. De har startat ett projekt som heter ”Fieldscope” som är en plattform man kan använda för olika citizen science projekt. De har bl.a. skapat ett om Chesapeke bay områdets natur och geografi. Det finns ett projekt där man följer lövsprickningen i USA: ”Budburst” och ett annat som handlar om grodor t.ex.

På sin hemsida har NG en hel avdelning med olika interaktiva kartor över hela världen. Denna avdelning är mycket användbar i undervisningen. Där kan eleverna testa att lägga olika lager med fakta över olika delar av Världen och se hur olika saker hänger ihop.

Det finns en avdelning med ”Media” som är en samling öppna lärresurser om olika ämnen relaterade till geografi.

Det finns också en hel avdelning ”Collection” med olika material om olika teman. Bl.a. kan man hitta en hel del om migration.

Under föredraget fick vi också en genomgång av vad ”Biobliz” är för något. Man samlar experter, studerande, lärare och andra intresserade och går igenom allt som finns inom ett område under 24 timmar.

Om man undervisar i geografi, naturkunskap och biologi kan det löna sig att gå igenom deras hemsida noggrant för att hitta öppna lärresurser om det man skall undervisa om och få idéer till labbar eller undersökningar.

ISTE 2013 – Encyclopedia of Life

De närmaste dagarna skall jag gå igenom det material som jag samlade in på ISTE 2013 i San Antonio. Först ut får det bli EOL eller Encyclopedia of Life som är deras hela namn.

EOL samlar information om alla jordens arter. Man kan gå in på deras sida: www.eol.org och söka information om en speciell art. De har också artiklar om biodiversitet och multimedia. Det kan vara videos, podcasts, speciella Google Earth presentationer mm.

Sidans medlemmar kan sammanställa samlingar med fakta om någon speciell fråga eller ett område. Man kan göra en ”fieldguide” med deras material om en organismgrupp inom något speciellt område.

EOL fungerar också som ett socialt media som deras medlemmar kan utnyttja för att finna personer med samma intresse för någon organismgrupp! Man kan gå med i något av de befintliga ”communities” som finns eller skapa ett eget.

De har ett resursmaterial för det som kallas ”Bioblitz”. När man gör en ”bioblitz” väljer man ut ett område som hela gruppen under 24 timmar inventerar på alla arter som man hittar.

De har en samling av identifikationsguider över olika organismgrupper.

De har mycket material som man kan använda i undervisningen. De har en speciell grupp som tittar på hur hela sidans fakta kan användas i undervisningen. Det finns en speciell ingång till undervisning på EOL: Learning + education

Att reseblogga

Nu håller jag på att avsluta resebloggen över sydstatsresan 2013. Förra året när jag reste i Californien och Arizona provade jag att ”resefacebooka” eller vad man nu skall kalla det. Jag la in några foton och en kort beskrivning vad jag sett under dagen på facebook. De två sätten att dokumentera sin resa har sina olika för- och nackdelar.

Om vi börjar med att använda facebook som resedagbok så hade det den fördelen att det gick ganska snabbt att lägga in bilder och text. Var det bilder med så var det många som kommenterade det jag sett och jag fick flera tips på vad jag inte skulle missa under resan. Det blev en ganska stor kommunikation med vänner och jag hade nytta av det direkt under resan.

När jag denna gång resebloggade märkte jag att det tog mycket mer tid i anspråk. Eftersom jag gör ett 365 projekt i år så skall jag ha in ett blogginlägg per dag. Hur får man då det ifall man inte skulle få tillgång till internet någon dag? Jo man laddar sin blogg med ett inlägg per dag med dagens datum på. Då kan jag om jag missar en dags internet fylla in den dagens bloggpost i efterhand.

Jag prioriterade att lägga in texten på var jag varit och vad jag sett. Att göra färdigt alla bilder jag vill ha in i lightroom har tagit tid och jag har ofta fått lägga in dem flera dagar efteråt. Nu sitter jag med de sista bilderna och skall de närmaste dagarna lägga in alla de jag vill ha in.

Resebloggen har den fördelen att den blir med detaljerad och får med allt det viktiga. Det går också att tagga den så jag bara får upp mina reseinlägg. Jag taggar mina inlägg med ”Sydstatsresan 2013” så får jag upp alla inlägg från resan och bara dem.

Genom att skriva reseblogg eller resedagbok så får jag en mer hel kunskap om det jag varit med om. Jag behöver slå upp en hel del för att vara säker på vad jag sett och jag lär mig på det sättet. Genom att skriva ner upplevelserna och det jag förstått så grundar jag kunskapen i mig.

Djurlista USA 2013

ANIMALS – DJUR – ANIMALIA

Resan till Washington och mellan San Antonio och Miami.

Detta är en lista på de djur Jag och Daniel Åkerblom såg på vår resa till Washington och genom några sydstater 25 juni – 3 juli 2013. Resan gick först till Washington. Sen flög vi till San Antonio där vi var på konferens i fem dagar. Efter det åkte vi bil San Antonio – Houston – Galveston – Lafayette – New Orleans – Tallahassee – Palm Beach – Everglades – Miami.

MAMMALS – DÄGGDJUR – MAMMALIA

Racoon – Tvättbjörn – Procyon lotor
Vi såg en skymt av en tvättbjörn i Lafitte utanför New Orleans

Manatee – Lamantin – Trichechus manatus
I den sydligaste delen av Eveglades vid stället Flamingo såg vi två Lamantiner i hamnen. De kom upp med jämna mellanrum och andades.

REPTILES – REPTILER – REPTILIA

American alligator – Mississippialligator – Alligator mississippiensis
Vanlig i träskmark efter hela vägen från Anahuac till Florida.

American crocodile – Amerikansk krokodil – Crocodylus acutus
Ett exemplar i kanalen vid Flamingo i södra Everglades.

Turtles – Sköldpaddor – Order Chelonii
Vi såg en vattensköldpadda med röda ”öron” i naturreservatet norr om New Orleans och en mer jämngrå stor vattensköldpadda i Everglades.

BIRDS – FÅGLAR – AVES

Ducks – Änder – Family Anatidae
Jämfört med en resa genom Sverige så här års så såg vi väldigt lite änder.

Canada Goose – Kanadagås – Branta kanadensis
Sågs från vägen i Louisiana.

Black-bellied Whistling-Duck – Svartbukad visseland – Dendrocygna autumnalis
Sågs i flera par i Anahuac National reserv utanför Galveston

Mallard – Gräsand – Anas platyrhynchos
Den vanligaste anden i städerna. Sågs i dammen nedanför Capitoleum och floden som rinner genom San Antonio för att nämna några exempel.

Turkeys – Kalkoner – Family Phasianidae

Wild Turkey – Vild Kalkon – Meleagris gallopavo
Sågs från vägen efter Tallahassee

Frigatebirds – Fregattfåglar – Family Fregatidae

Magnificent Frigatebird – Praktfregattfåglar – Fregata magnificens
Flera flockar nere vid Flamingo i södra Everglades. Ska också häcka i bukten innaför Galveston men vi såg inga där.

Cormorants – Skarvar – Family Phalacrocoracidae

Neotropic Cormorant – Sydamerikansk skarv – Family brasilianus
Ett exemplar satt i på en stolpe i Anahuac Nature Reserve

Double-crested Cormorant – Öronskarv – Phalacrocorax auritus
Ett exemplar satt i kanalen bredvid mangroveskogen i Flamingo i södra Everglades

Darters – Ormhalsfåglar – Family Anhingidae

Anhinga – Ormhalsfågel – Anhinga anhinga
Ett exemplar sågs i ett naturreservat norr om New Orleans. Ett exemplar segelflög också ovanför highway 10 i Louisiana efter New Orleans.

Pelicans – Pelikaner – Family Pelecanidae

Brown Pelican – Brun pelikan – Pelecanus occidentalis
Var mycket vanlig i Galveston där de kom i flockar över hustaken och utefter stränderna.

Herons – Hägrar – Family Ardeidae

Great Blue Heron – Amerikansk gråhäger – Ardea herodias
Vanlig i Anahuac. Sågs också i naturreservatet norr om New Orleans. Fanns i Everglades nere i Flamingo.

Cattle Egret – Kohäger – Bulbulcus ibis
Vanlig utefter kusten under hela vår resa.

Snowy Egret – Snöhäger – Egretta thula
Sågs i enstaka exemplar utefter kusten under hela vår resa.

Great Egret – Ägretthäger – Ardea alba
Vanlig i våtmarkerna under hela vår resa. En av de vanligaste fåglarna vi såg i träsken under vår genomresa.

Tricolored Heron – Trefärgad häger – Ardea tricolor
Vanlig kring Galveston och i naturreservatet norr om New Orleans.

Little Blue Heron – Blåhäger – Egretta caerulea
Vanlig i Anahuac, naturreservatet norr om New Orleans och i Everglades vid Flamingo.

Green Heron – Grönryggad häger – Butorides virescens
Vanlig i Anahuac utanför Galveston

Yellow-crowned Night-Heron – Gulkronad natthäger – Nyctanassa violacea
Fanns vid floden i San Antonio, i Anahuac och naturreservatat norr om New Orleans.

Ibises – Ibisar – Family Threskiornithidae

Glossy ibis – Bronsibis – Plegadis falcinellus
Fanns i Anahuac Nature Reserve.

White ibis – Vit ibis – Eudocimus albus
Vanlig utefter hela resan i våtmarkerna.

Roseate Spoonbill – Rosenskedstork – Platalea ajaja
Ett par flockar sågs i Anahuac Nature Reserve

New worlds vultures – Nya världens gamar – Family Cathartidae

Turkey Vulture – Kalkongam – Cahtartes aura
Vanlig utefter hela resan. Den vanligaste gamen i början av resan i Texas och Louisiana.

Black Vulture – Korpgam – Coragyps atratus
Vanlig i Florida.

Ospreys – Fiskgjusar – Family Pandionidae

Osprey – Fiskgjuse – Pandion haliaetus
Vanlig i Everglades. Var ovanligt oskygg. Satt och åt bara några meter ifrån oss.

Kites, Eagles and Hawks- Glador, örnar och hökar – Family Accipitridae

Swallow-tailed Kite – Svalstjärtsglada – Elanoides forficatus
Sågs i några exemplar från vägen i Louisiana och Florida.

Northern Harrier – Blå kärrhök – Circus cyaneus
Ett exemplar i Ananhuac Nature Reserve

Rails, Gallinules & Coots – Rallar, rörhönor och sothönor – Family Rallidae

Common Gallinule – Amerikansk rörhöna – Gallinula galeata
Vanlig i Anahuac Nature Reserve

American Coot – Amerikansk sothöna – Fulica americana
Några exemplar sågs i södra Everglades.

Lapwings & Plovers – Tofsvipor & pipare – Family Charadriidae

Killdear – Skrikstrandpipare – Charadrius vociferus
Vanlig i Anahuac Nature Reserve

Stilts & Avocets – Styltlöpare & skärfläckor – Family Recurvirostridae

Black-necked Stilt – Amerikansk styltlöpare – Himantropus mexicanus
Den vanligaste vadaren under resan. Vanlig i Anahuac Nature Reserve och Naturreservatet norr om New Orleans.

Sandpipers, Phalaropes & Allies – Snäppor & simsnäppor – Family Scolopacidae

Willet – Willet – Tringa semipalmata
Ett exemplar i Anahuac Nature Reserve

Gulls, Terns & Skimmers – Trutar, tärnar och saxnäbbar – Family laridae

Laughing Gull – Sotvingad trut – Leucophaeus atricilla
Den enda truten eller måsen vi såg under resan. Mycket vanlig utefter kusten och enstaka inne i träskmarkerna.

Least Tern – Amerikansk småtärna – Sternula antillarum
Ett exemplar sågs inne vid den första sjön man kom till när vi tog båten in i Everglades mangroveträsk från Flamingo.

Pigeons & doves – Duvor – Family Columbidae

Rock Pigeon – Klippduva (Tamduva) – Columbia livia
Den vanligaste fågeln vi såg inne i städerna vi åkte förbi.

White-crowned Pigeon – Vitkronad duva – Patagioenas leucocephala
Sågs i fem exemplar nere vid Flamingo i södra Everglades. Finns bara i mangroveträsken

i Everglades i hela USA.

Mourning Dove – Spetsstjärtad duva – Zenaida aurita
Några exemplar i Anahuac Nature Reserve

White-winged dove – Vitvingad duva – Zenaida asiatica
Fanns inne i San Antonio.

Inca Dove – Inka duva – Columbina inca
Ett exemplar gick på parkeringen utanför vårt hotell i San Antonio

Goatsuckers – Nattskärror – Family Caprimulgidae

Common Nighthawk – Större falknattskärra – Chordeiles minor
Sågs i flera exemplar i Anahuac.

Swifts – Seglare – Family Apodidae

Chimney Swift – Skorstensseglare – Chaetura pelagica
Vanlig i New Orleans. Dess ”swirrande” blandade sig med musiken på Bourbon Street.

Tyrant Flycatchers – Tyranner – Family Tyrannidae
Detta är den största av fågelfamiljerna med ca 400 arter.

Eastern Kingbird – Östlig kungstyrann – Tyrannus tyrannus
Några troliga exemplar av denna art sågs i Anahuac.

Scissor-tailed Flycatcher – Saxstjärttyran – Tyrannus forficatus
Några exemplar vid ingången till Anahuac.

Crows & Jays – Kråkor & Skrikor – Family Corvidae

American Crow – Amerikansk kråka – Corvus brachyrhynchos
Vanlig i Everglades.

Swallows – Svalor – Family Hirundinidae

Barn Swallow – Ladusvala – Hirundo rustica
Häckade vid ingången till Anahuac.

Cliff Swallow – Stensvala – Petrochilidon fulva
Häckade vid ingången till Anahuac bl.a.

Wrens – Gärdsmygar – Family Troglodytidae

Carolina Wren – Karolinagärdsmyg – Thryothorus ludovicianus
I träskskogen vid Lafitte söder om New Orleans.

Thrushes – Trastar – Family Turidae

American Robin – Vandringstrast – Turdus migratorius
Vanlig i Washington.

Mockingbirds – Härmtrastar – Family Mimidae

Northern Mockingbird – Nordlig härmtrast – Mimus polyglotus
Vanlig i Anahuac och flera andra ställen under resan upp mot Florida.

Starlings – Starar – Family Sturnidae

European Starling – Stare – Sturnus vulgaris
Vanlig i Washington och många av de städer vi kom till.

Cardinals – Kardinaler – Family Cardinalidae

Northern Cardinal – Röd Kardinal – Cardinalis cardinalis
Sågs i San Antonio och i Lafitte söder om New Orleans.

Blackbirds – Trupialer – Family Icteridae

Eastern Meadowlark – Östlig ängstrupial – Sturnella Magna
Vanlig i Anahuac.

Red-winged Blackbird – Rödvingetrupial – Agelaius phoeniceus
Vanlig i alla buskvåtmarker.

Common Grackle – Mindre båtstjärt – Quiscalus quiscula
Vanlig i samhällena under vägen i Louisina till Florida.

Boat-tailed Grackle – Större båtstjärt – Quiscalus major
Förekom i Everglades.

Great-tailed Grackle – Mexikansk båtstjärt – Quiscalus mexicanus
Vanlig i San Antonio och i Galveston.

Brown-headed Cowbird – Brunhuvad kostare – Molothrus ater
Vanlig i Washington och såg den i Everglades nere i Flamingo.

Old World Sparrow – Gamla världens sparvar – Family Passeridae

House Sparrow – Gråsparv – Passer domesticus
Vanlig i städerna.

Everglades

Det var inte helt lätt att se skyltningen var man skulle svänga av från interstate road 1. Vi kom ut på vägen mot Key West och det gick inte att vända på en halvtimme nästan. Men det var intressant att se hur landskapet gick över i våtmark och sedan till mangroveträsk.

När GPS:en väl fått rätt mål kom vi fram till infarten till Everglades från Homestead hållet. Vi fick en karta och lite tips från ”Visitor Center” och gav oss in i parken.

Första stopp blev Royal Palm med Anhinga Trail och Gumbo Limbo Trail. Anhinga är det amerikanska namnet för ormhalsfågel. De är tydligen vanliga här under häckningstid. ”Nu är häckningen över så de flesta arter har flugit norrut” sa guiden i Visitor Center. Vi såg varken många arter eller många exemplar av fåglar. I en palm satt det ett gäng med ”Black vultures”. ”Boat tailed Grackle” är också allestädes närvarande. I en vattenöppning låg det en alligator. I samma vatten såg vi också en stor vattensköldpadda sakta simma iväg.

EvergladesBlack Vultures – Korpgam – Coragyps atratus

Everglades-2 Everglades-3Mississippialligator – Alligator mississippiensis

Everglades-4Vattensköldpadda (art okänd)

Gumbo Limbo är ett träd som växer i träsken här. Det har en röd ganska slät bark. Stigen som fått namn efter den gick in i en träskskog som var så tät att det verkade vara skymning där mitt på dagen. Det var fuktigt och mycket myggor.

Vi fortsatte direkt ner till ”Flamingo” som ligger vid kusten i änden av vägen in i parken. Vi åkte förbi våtmarker som såg ut som svenska högmossar med tall på. Fast tallarna såg annorlunda ut än hemma. När vi närmade oss kusten började mangroven visa sig ute i våtmarkerna och blev vanligare och vanligare.

Everglades-6Vägen igenom Everglades ner till Flamingo var ganska artfattig när det gäller fåglar. En Cattle egret – kohäger -Bubulcus ibis såg vi i alla fall. 

Everglades-7Mosseliknande biotop i centrala Everglades

Väl nere i Flamingo kom vi precis innan en båttur skulle starta ut i mangroveträsken. En amerikansk sothöna gick på gräsmattan utanför den lilla affären i hamnen. Vi bestämde oss för att åka med båten nästa tur. Turen gick först genom en grävd kanal. Guiden på båten visade oss de tre typer av mangrove som växer här; röd, vit och svart mangrove. De har luftrötter som fäster dem vid botten och som gör dem motståndskraftiga för stora vågor som tsunamis t.ex. Här i Everglades växer den största sammanhängande mangroveskogen i världen.

Everglades-8 Kanalmynningen vid Flamingo i södra Everglades. Flera Korpgamar seglade ovanför mangroveträsken. 

Everglades-9Amerikansk sothöna (Fulica americana)

Vi fick se ett träd som är så giftigt att man dör av att få i sig bara lite av saven eller saften från bladen. Indianerna använder den till att förgifta pilar. Det växte också en palm utefter kanalen som det gick att äta den inre märgen i stammen av. ”Palmhjärtan” kallas det på svenska. Uppe i grenarna på flera träd växte det ”luftväxter” som är de enda sötvattenreservoirerna ute i träsken här. I södra Everglades möts sötvattnet från norr och det salta vatten från söder och gör vattnet bräckt och odrickbart för oss.

Everglades-11 Everglades-12 Det dödligt giftiga trädet vid kanalen hade lite ljusare blad som hängde ner.

Everglades-13 Luftväxter på döda mangrovegrenar.

Everglades-10Mangroveträdens luftrötter.

Efter kanalen kom vi ut i en större sjö. Efter den åkte vi igenom ännu en kanal. Vår guide sa att den var en viktig flyttled för Lamantinen, sirendjuret som lever i de grunda vattnen här nere. Efter kanalen kom vi ut i en ännu större sjö. Där vände vi. Väl tillbaka i den första sjön såg jag nu två Magnificent Frigatebirds flyga över sjön.

Everglades-15 Inne i Everglades finns det vattenfarleder som man kan åka med mindre motorbåtar eller kanoter. 

Everglades-16Inne i Everglades öppnar sig en stor sjö.

Everglades-21Magnificent Frigatebird – Praktfregattfågel – Fregata magnificens

När vi var tillbaka i kanalen såg vi direkt en alligator. Det flög också en fiskgjuse före oss hela tiden genom halva kanalen. Framför båten flög det förbi White-Crowned pigeons ett par gånger.

Everglades-18Osprey – Fiskgjuse – Pandion Haliaetus

Everglades-30White-crowned pigeons – Vitkronad duva – Patagioenas leucocephala i mangorveträdens toppar. 

När vi väl gått av båten gick vi upp och tittade i kanalen lite nedanför Marinan. Där utefterkanten låg det en amerikansk krokodil. Den låg precis där luftrötterna började och var delvis täckt av någon forma av sjögräs som låg på ytan. Den hade en tydligare spetsigare nos och en annan form på munnen jämfört med alligatorn.

Våra guider sa att man kunde se lamantiner ute i bukten utanför Flamingo. Vi gick dit och satte oss. En Great Gray Heron, Snowy egretts och en Little blue Heron flög förbi och satte sig vid stranden. Ett par fiskgjusar fiskade hela tiden ute i vattnet framför oss och i hamnen bakom oss. En av gjusarna kom mycket nära.

Everglades-23Little Blue Heron – Blåhäger – Egretta caerulea

På tillbakavägen till bilen pekar Daniel på något nere i vattnet. En lamantin! Det ser ut som det är två djur som håller till inne i hamnen. De kommer upp då och då och andas. Den runda ryggen syns tydligt.

Everglades-28Vi fick se ryggen på en Manatee – Lamantin – Trichechus manatus i hamnen.

Innan vi åker ut från Flamingo ser vi ca 10 stycken Black vultures sitta under ett tak. En bit bort på gräsmattan går några Brown-headed Cowbirds. En Osprey äter på en fisk på en stubbe alldeles vid parkeringen.

Everglades-25 Everglades-26

Everglades-31Osprey – Fiskgjuse – Pandion haliaetus

På vägen tillbaka stannade vi till vid West Lake. Där kunde man gå in på en bryggstig in genom mangroveskogen. Det var som att gå i en ständig skymning i fuktig luft bland luftrötterna. Utanför i vattnet simmade tre American Coot.

Andra fåglar om jag inte nämnt som vi såg under dagen var: American Crow, Great Egret, Cattle Egret, Brown Pelican. Förutom Black vulture fanns det också Turkey Vulture and White Ibis.

Everglades-32White Ibis – Vit ibis – Eudocimus albus vid en strand i Everglades